u/Rohue watched Naruto: Shippuuden Episode 172 - Meeting - 1 day ago
u/Rohue watched Naruto: Shippuuden Episode 166 - Confession - 2 days ago
u/Rohue watched Naruto: Shippuuden Episode 157 - Konoha Attack - 5 days ago